“ஒத்து வரவில்லை என்றால் விவாகரத்து வாங்கி விடுங்கள் ” என்று பேசுவதும் எழுதுவதும் சர்வ சாதாரணமாகிவிட்டது இப்போது !

“ஒத்து வரவில்லை என்றால் விவாகரத்து வாங்கி விடுங்கள் ” என்று பேசுவதும் எழுதுவதும் சர்வ சாதாரணமாகிவிட்டது இப்போது ! மிக கொடூர சூழலில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு விவாகரத்து...

இசை அத்தியாயம் சரிந்ததுவே.

இசை அத்தியாயம் சரிந்ததுவே!! இவர் குரலில் அமைந்த பாடல்கள் – அது சாஸ்திரிய சங்கீதப் பாடலாக இருக்கட்டும், மெல்லிசைப் பாடல்களாக இருக்கட்டும், ஏன் இவர் குரலில் வந்த தாயகப் பாடல்களாக இருக்கட்டும்...
Copyright © 1295 Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net