புதுமையை நோக்கிய சமூகப்பாய்ச்சலா?தெய்வீகனின் இவளதிகாரம்

புதுமையை நோக்கிய சமூகப்பாய்ச்சல் எல்லாக்காலத்திலும் எங்களுக்குள் உள்ளூரத்தான் செய்கின்றது.அதை எதிர்த்தும்,தட்டிக்கொடுத்தும்,நடு நிலை பேணியும் கருத்துருவாக்கங்கள் சமூகப்பிரதிகளாக...
Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net